Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vermogen

De gemeente bekijkt welke bezittingen u hebt en hoeveel deze waard zijn om vast te stellen hoe hoog uw vermogen is bij de aanvang van de bijzondere bijstand. Daarna bekijkt de gemeente of u schulden hebt. Deze worden van het totaalbedrag van uw bezittingen afgetrokken. De uitkomst is de hoogte van uw vermogen. Als u (en uw gezin) meer vermogen hebt dan is toegestaan, dan hebt u geen recht op bijzondere bijstand. U mag maximaal aan vermogen hebben:

 • € 7.575,00 voor een alleenstaande
 • € 15.150,00 voor een alleenstaande ouder
 • € 15.150,00 voor gehuwden samen

Tijdens de bijstandsuitkering wordt het vermogen op een andere manier vastgesteld.

Hoogte van uw bezittingen

Voorbeelden van bezittingen waar de gemeente rekening mee houdt zijn:

 • Contant geld
 • Tegoeden op (lopende)bank- en girorekeningen
 • Tegoeden op (internet)spaarrekeningen
 • (Vakantie)huizen
 • Aandelen
 • Auto’s, caravans, motoren en boten
  De gemeente kan hebben bepaald dat zij geen rekening houdt met een auto, caravan of motor zo lang deze niet te veel waard is.

De gemeente kijkt ook naar bezittingen in het buitenland (zoals huizen, grond of tegoeden op buitenlandse spaarrekeningen).

Bezittingen waar u aan kunt komen

De gemeente houdt niet alleen rekening met bezittingen die u hebt. De gemeente kijkt ook naar bezittingen die u zou kunnen hebben als u zich hier voor zou inzetten. Voorbeelden hiervan zijn geld dat u aan iemand geleend hebt, maar dat u direct terug kunt vragen of spaargeld dat u op kunt nemen als u een boete betaalt. Als u er zelf voor kiest om vastgezet geld niet op te nemen, een verzekering niet af te kopen of geleend geld niet terug te vragen, dan worden deze bezittingen door de gemeente toch meegerekend bij het vaststellen van de waarde van uw bezittingen.

Bezittingen waar u niet aan kunt komen

De gemeente houdt geen rekening met bezittingen waar u niet aan kunt komen. De gemeente houdt ook geen rekening met bezittingen die algemeen gebruikelijk zijn, zoals een bankstel, ijskast en persoonlijke sieraden.

Saldo op uw lopende rekening

Van uw betaalrekening moet u een aantal (vaste) lasten betalen, zoals huur, gas, water en licht en eten. De gemeente kan zelf bepalen of zij daarom met een gedeelte van het geld op uw lopende rekening geen rekening houdt:

Regels van ISD Brabantse Wal

Let op: de onderstaande regels gelden voor mensen uit de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Voor inwoners van Steenbergen kunnen andere regels gelden.

Lopende uitgaven 

Bij de vaststelling van uw vermogen, houdt de gemeente geen rekening met een bedrag gelijk aan de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld op uw lopende rekening. De gemeente houdt wel rekening met het saldo op een eventuele spaarrekening.

Rood staan

Als u een negatief saldo op uw lopende rekening heeft staan (u staat rood), dan wordt de roodstand door uw gemeente als schuld gezien bij het vaststellen van uw vermogen. 

Laatst bijgewerkt op 28-03-2018

 

Reservering voor uw uitvaart

De gemeente kan zelf bepalen in hoeverre zij rekening houdt met een afkoopbare verzekering of geld dat u zelf hebt gespaard voor uw begrafenis of crematie:

Regels van ISD Brabantse Wal

Onderstaande regels gelden voor de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Voor inwoners van Steenbergen kunnen andere regels gelden. 

De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen als volgt rekening met een afgesloten uitvaartverzekering of met door u zelf gespaarde uitvaartkosten:

U heeft een uitvaartverzekering afgeloten die uitkeert in natura

De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen geen rekening met een door u afgesloten levensverzekering die in natura uitkeert.

U heeft een uitvaartverzekering afgesloten welke in contanten uitkeert

De gemeente houdt bij de vaststelling van uw vermogen geen rekening met een door u afgesloten uitvaartverzekering die in contanten uitkeert als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • De waarde van de verzekering is niet hoger is dan het bedrag voor begrafeniskosten zoals genoemd in de NIBUD Prijzengids; en
 • Het tegoed wordt alleen bij uw overlijden uitgekeerd. Het tegoed is niet tussentijds opvraagbaar of afkoopbaar ofwel tegen zeer ongunstige voorwaarden.

U heeft een bedrag in contanten gespaard voor uitvaartkosten

Als u een bedrag in contanten heeft gespaard voor uw uitvaartkosten, dan houdt de gemeente bij de vaststelling van uw vermogen hiermee geen rekening als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Het door u gespaarde bedrag alleen bedoeld is voor uw uitvaart en u kunt dit bedrag niet opnemen voor uw overlijden. Op het moment dat u overlijdt, kan slechts een gemachtigde het geld opnemen;
 • Het door u gespaarde bedrag niet hoger is dan het bedrag voor begrafeniskosten zoals genoemd in de NIBUD Prijzengids.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Giften en schadevergoeding

Het ontvangen van giften en schadevergoeding kan van invloed zijn op de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Hoogte van uw schulden

Bij het vaststellen van uw vermogen, houdt de gemeente rekening met uw schulden. Deze worden afgetrokken van het bedrag aan bezittingen dat u hebt. De gemeente houdt alleen rekening met schulden:

 1. die u hebt aangetoond; en
 2. die u ook echt moet terugbetalen

Studieschulden WSF 2000

De gemeente hoeft geen rekening te houden met studieschulden in het kader van de WSF 2000 (en de WSF 18+). De reden hiervoor is dat de aflossing van studieschulden afhankelijk is van wat u aan inkomen ontvangt en dat na een bepaalde tijd de studieschuld kan worden kwijtgescholden.

Schulden aan familieleden

De gemeente houdt alleen rekening met een schuld aan een familielid als u aantoont dat u de schuld ook echt moet terugbetalen. Als alleen is bepaald dat u de schuld moet terugbetalen “zodra u daartoe in staat bent”, dan hoeft de gemeente geen rekening te houden met die schuld.

Toekomstige uitgaven

De gemeente houdt bij de bepaling van de hoogte van uw vermogen geen rekening met toekomstige uitgaven.