Antwoord op vragen over het sociaal domein

Energietoeslag 2022

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid.
Inwoners van de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zullen een eenmalig bedrag van 800 euro per huishouden ontvangen.

Automatische verstrekking

De volgende huishoudens zullen de toeslag automatisch ontvangen:

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving (zie ‘voorwaarden’) en een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van :

 1. de Participatiewet (bijstand); of
 2. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW; of
 3. de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); of
 4. het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004;
 5. de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)


Óf in de periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 april 2022 tenminste één van de onderstaande lokale minima-regelingen hebben ontvangen:

 1. De Individuele inkomstenstoeslag;
 2. De bijzondere bijstand (zonder draagkracht);
 3. Inwoners die in 2022 een bijdrage hebben ontvangen voor sociaal culturele activiteiten.

Óf Inwoners die voor 1 april 2022 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2022.

Indien u in een van deze groepen valt, zult u een brief (beschikking) toegezonden krijgen en wordt het bedrag van 800 euro automatisch op uw bankrekening gestort.
Mocht u in de maand juli de toeslag niet automatisch hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de ISD Brabantse Wal.

Geen energietoeslag automatisch ontvangen?

Behoort u niet tot de groep die de eenmalige energietoeslag automatisch ontvangen - maar denkt u hiervoor mogelijk wel in aanmerking te komen - dan kunt u vanaf half mei een aanvraag doen.
U kunt de energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder,
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U woont in Steenbergen, Woensdrecht of Bergen op Zoom.
 • De energieaansluiting staat op uw naam.
 • Uw netto-inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  (Op dit moment is dat € 1.244,54 voor een alleenstaande en € 1.777,92 voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen. Vanaf AOW leeftijd is dit voor een alleenstaande (ouder) € 1.493,22 en gehuwd etc. € 2.043,65. Peildatum 1 januari 2022).

Aanvragen

Het aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag is opgenomen in het digitaal loket van deze website.
U kunt dit formulier gebruiken voor het indienen van de aanvraag.