Antwoord op vragen over het sociaal domein

WSNP in het kort

Heeft u problematische schulden? Is het mislukt en bent u terecht gekomen in een uitzichtloze situatie? U kunt mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook als u een bedrijf heeft of een beroep uitoefent, kunt u mogelijk deelnemen aan het WSNP-traject.  

Hierna worden in het kort de belangrijkste onderwerpen van de WSNP uitgelegd:

Het doel van het WSNP

Het hoofddoel van het WSNP is tegengaan dat mensen jarenlang door hun schulden achtervolgd worden. Maakt iemand gebruik van het WSNP-traject, dan kan deelnemen aan het WSNP-traject ervoor zorgen dat diegene na een periode van 3 tot 5 jaar met een kan beginnen. Uw schuldeisers moeten verplicht meewerken aan het WSNP-traject. Schuldeisers zijn hierdoor eerder bereid vrijwillig mee te werken aan het traject dat vooraf gaat aan het WSNP-traject: het . De WSNP zorgt er dus voor dat schuldeisers eerder een betalingsregeling of een minnelijk akkoord willen sluiten. Nog een ander doel van de WNSP is het voorkomen dat mensen failliet gaan.

Hoe kunt u een beroep doen op de WSNP?

Als u een beroep wilt doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling, moet u of uw gemeente een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Zodra het verzoekschrift door de rechtbank ontvangen is, nodigt de rechter u uit om uw verzoekschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. De rechter zal vervolgens in een vonnis beslissen of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject.

Bijzondere regelingen

In het verzoekschrift dat u bij de rechter indient om toegelaten te worden tot het WSNP-traject, kunt u de rechter ook vragen om een bijzondere regeling.

Regeling Uitleg 
  Bij een dwangakkoord vraagt u aan de rechter uw schuldeisers te verplichten om in te stemmen met een minnelijk akkoord. 
  U kunt een moratorium vragen als er sprake is van een . Een moratorium betekent dat uw huur niet mag worden opgezegd, de levering van gas, water en elektra niet mag worden beëindigd en/of uw zorgverzekering niet mag worden opgezegd of ontbonden.
 

Als het duidelijk is dat het mislukt is en er een spoedeisende situatie is ontstaan, kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening is een bijzondere regeling die is bedoeld om de periode tot aan het moment dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject te overbruggen. 

Voorwaarden voor het WSNP-traject

De rechter laat u alleen toe tot het WSNP-traject als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

  • .
  • Uw is mislukt of heeft niet voor een oplossing van uw schuldproblemen gezorgd.
  • U moet in de 5 jaar voordat u een beroep wilt doen op het WSNP-traject te goeder trouw zijn. Het moet duidelijk zijn dat u geen misbruik heeft proberen te maken van het WSNP-traject.
  • U kunt duidelijk maken dat u zich aan de verplichtingen die u worden opgelegd in het WSNP-traject zult gaan houden. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn de inlichtingenplicht en de .

In een aantal situaties wordt u niet toegelaten tot het WSNP-traject:

  • als u al in een WSNP-traject zit; of
  • als u minder dan 10 jaar geleden ook gebruik gemaakt heeft van het WSNP-traject; of
  • als u strafrechtelijke schulden heeft; of
  • als u geen gebruik heeft gemaakt van een wettelijke schuldhulpverlener.

U bent toegelaten tot het WSNP-traject

Als de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, dan wijst zij een en een aan. De bewindvoerder controleert of u zich aan de verplichtingen van de WSNP houdt en daarnaast beheert hij uw . De rechter-commissaris controleert onder andere of de bewindvoerder zijn taken goed uitvoert.

U heeft zelf tijdens het WSNP-traject geen zeggenschap meer over uw . Ook geldt er tenminste 13 maanden een . Terwijl u deelneemt aan het WSNP-traject, moet u zoveel mogelijk geld proberen te verdienen om uw schuldeisers te kunnen betalen (de inspanningsverplichting). Al het geld dat u verdient boven een , wordt op de gestort. Dat geld wordt aan het einde van het WSNP-traject verdeeld over uw schuldeisers.

Einde van het WSNP-traject

In principe duurt het WSNP-traject 3 jaar. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat het WSNP-traject 5 jaar duurt. Zodra deze termijn is verstreken, beëindigt de rechter de WSNP. Als u zich aan uw verplichtingen heeft gehouden terwijl u in de WSNP zat, kan de rechter u een verstrekken. U hoeft eventuele openstaande schulden aan uw schuldeisers dan niet meer te betalen.

het WSNP-traject kan ook eerder dan aan het einde van het termijn worden beëindigd. Zo kan het WSNP-traject worden beëindigd omdat u al uw schulden heeft afbetaald of omdat u een akkoord heeft gesloten met uw schuldeisers. Ook als u zich tijdens uw WSNP-traject niet aan uw verplichtingen houdt, kan de schuldsaneringsregeling eerder worden beëindigd.

Folders Bureau WSNP

De volgende brochures en folders bevatten handige informatie over de toepassing van de WSNP:

Lees ook

Begrippen