Antwoord op vragen over het sociaal domein

Armoedebeleid ISD Brabantse Wal

Het armoedebeleid bestaat uit de individuele bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag, de regeling bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, sociaal culturele bijdrage, de collectieve aanvullende zorgverzekering en de schuldhulpverlening.

Bijzondere bijstand

Individuele bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met doorgaans een laag inkomen, die weinig of geen eigen vermogen hebben en die door bijzondere omstandigheden bepaalde kosten hebben gemaakt die ze niet kunnen voldoen.
Klik hier voor meer informatie over bijzondere bijstand en het indienen van een aanvraag

Inkomenstoeslag

Tot de doelgroep van de individuele inkomenstoeslag behoren personen van 21 jaar en ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig een laag inkomen hebben, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.
Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag downloaden

Studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Deze regeling is afgeleid uit de ‘nieuwe Wajong’ (instroom na 2010). De gedachte hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Deze studenten kunnen een beroep doen op de gemeenten voor een studietoeslag.
Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier Individuele studietoeslag downloaden

Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

De regeling bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen is bedoeld om de deelname aan de samenleving door schoolgaande kinderen te vergroten.
Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen downloaden

Sociaal culturele bijdrage

De Sociaal culturele bijdrage is bedoeld voor kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten, zoals:  lidmaatschappen / contributies van jeugd- sport- en ontspanningsverenigingen; abonnementen / entree van bibliotheek, zwembad, theater, concert, museum, bioscoop; cursusgelden voor onderwijs en vorming; activiteiten op gebied van maatschappelijk welzijn; kosten van schoolreisjes, pretparken en excursies. Voor deze sociaal-culturele activiteiten geldt een bijdrage van maximaal € 150,00 per persoon / lid van een huishouden in een kalenderjaar.
Op deze pagina kunt u een aanvraagformulier Sociaal culturele bijdrage downloaden

Collectieve zorgverzekering

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden tot voor kort een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER). Het Rijk heeft de Wtcg en CER afgeschaft. Om de minima onder de groep chronisch zieken en gehandicapten te compenseren heeft de gemeente besloten om naast de reguliere collectieve ziektekostenverzekering een nieuwe  ziektekostenverzekering aan te bieden. De nieuwe verzekering dekt de meeste kosten die voorheen door de Wtcg werden gecompenseerd. Ook het “eigen risico” is meeverzekerd. Aanmelden kan het laatste kwartaal van het jaar.

Schuldhulpverlening

Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn (problematische) schulden. Daarom is het van groot belang om (problematische) schulden te voorkomen of op te lossen. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht voor schuldhulpverlening.